Otroško igrišče v Rožni Dolini

Mesni svet MONG je na seji 19.6.2003 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica. S tem je bil postopek sprememb in dopolnitev omenjenega plana, ki se je začel 14.3.2000, končan. 

V postopku sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine, sta bili obravnavani tudi pobudi Sveta KS Rožna Dolina za spremembo namenske rabe prostora na parcelah št. 220, 223, 225 (za ureditev igralnega parka in otroškega igrišča) ter 458/2, del 459, 506, 460, 461 (območje rekreacijskih površin), k.o.Rožna Dolina. Pobudi sta sprejemljivi z vseh vidikov prostorskega planiranja, kar pomeni, da sta s sprejetjem odloka odobreni. 

S sprejetjem odloka so dane možnosti za nadalnje aktivnosti za izgradnjo igrišč v Rožni Dolini.

Ker je predvideno zemljišče za otroško igrišče v lasti MONG, mora Svet KS pridobiti soglasje lastnika za ureditev otroškega igrišča, poleg tega pa je potrebno izdelati tudi projektno dokumentacijo za omenjeno igrišče. 

V letošnjem letu načrtujemo pridobitev zemljišča in dokumentacije, samo igrišče pa bi se gradilo v prihodnjem letu. 

Prikaz lokacije igrišča v Prostorskem planu (83kb)

V sredo, 22.6.2006 so se začela dela za izgradnjo otroškega igrišča v Rožni Dolini. Izvajalec gradbenih del je Komunala, d.d., igrala bo dobavil Ecoplay, d.o.o., zaščitno ograjo pa bo dobavil in postavil Živex, Volčja Draga. 

V soboto, 9. julija je bilo otroško igrišče predano v uporabo.

 

Fotogalerija

 

 

 

 

< vrnitev na seznam projektov