Zavod za zdravstveno varstvo

ODDELEK ZA SOCIALNO MEDICINO
Osnovna področja dela Oddelka za socialno medicino so spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva in razširjenosti dejavnikov, ki vplivajo na zdravje, spremljanje dejavnosti zdravstvene službe ter zdravstvena vzgoja in promocija zdravja. Spremljanje zdravstvenega varstva in obolevnosti poteka z zbiranjem podatkov vseh ambulant, kar obsega področja zdravstvenega varstva otrok, šolarjev in mladine, zdravja žensk, delavcev, dejavnosti splošne medicine, zobozdravstva, patronažne dejavnosti, poškodb, umrljivosti, ambulantne specialistične in bolnišnične dejavnosti. Podatke s kazalniki in analizami objavljamo v regijskem zdravstvenem statističnem letopisu. V zadnjih letih smo izvedli več usmerjenih regijskih raziskav o alkoholu, kajenju in ostalih drogah med dijaki srednjih šol, prehranskih navadah, prostem času in telesni dejavnosti srednješolcev ter raziskavo Z zdravjem povezan življenjski slog prebivalcev goriške regije.
Promocija zdravja je usmerjena v varovanje in krepitev zdravja: spodbujanje nekajenja, zmanjšanje škodljive rabe alkohola, spodbujanje zdrave prehrane in redne telesne dejavnosti, duševnega zdravja, varovanje reproduktivnega zdravja in preprečevanje poškodb. Pri izvedbi programov sodelujemo s šolami, zdravstvenimi zavodi, lokalnimi skupnostmi in mediji. Za regijo zagotavljamo distribucijo zdravstveno vzgojnih gradiv in izobraževalno dejavnost na področju primarne preventive. Cilji so izboljšati zdravje ter upočasniti pojav dejavnikov tveganja in najpogostejših bolezni ter povečati zdravstveno osveščenost prebivalcev.

ODDELEK ZA NADZOR NAD NALEZLJIVIMI BOLEZNIMI

Enota za nalezljive bolezni
Spremljanje nalezljivih bolezni in izvajanje ukrepov za preprečevanje in širjenje le teh je ena od pomembnih dejavnosti, ki jih za potrebe goriške regije opravlja Enota za nalezljive bolezni v sodelovanju z Laboratorijem za klinično mikrobiologijo.
V ambulanti, ki je del Enote za nalezljive bolezni, izvajamo preventivne zdravstvene preglede, za osebe, ki pri svojem delu prihajajo v stik z živili, obravnavamo osebe, ki jih ugrizne ali kako drugače poškoduje stekla ali na steklino sumljiva žival – antirabična ambulanta, ter opravljamo najrazličnejša cepljenja, tako obvezna kot neobvezna: steklina, hepatitis A, hepatitis B, tifus, davica, tetanus, klopni meningoencefalitis, gripa, meningokokni meningitis, rdečke, mumps, norice. Potnikom, ki potujejo po svetu priporočamo obvezna cepljenja ter priporočena cepljenja, zaščito pred malarijo.
Laboratorij za klinično mikrobiologijo
Laboratorij za klinično mikrobiologijo je regijski mikrobiološki laboratorij, ki opravlja mikrobiološke preiskave, ki so tako javnozdravstvenega kot kliničnega pomena za posameznega bolnika. Opravljamo številne bakteriološke, serološke, virološke in parazitološke preiskave. V različnih kliničnih vzorcih, odvzetih bolnikom s sumom na nalezljivo bolezen, s pomočjo sodobnih direktnih in indirektnih mikrobioloških metod poskušamo izolirati in identificirati mikrobne povzročitelje ( bakterije, viruse, parazite in glive ter posredno njihove produkte) in določiti občutljivost bakterij za antimikrobna zdravila.


ODDELEK ZA ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO
Enota za higieno
Enota za higieno deluje v okviru Oddelka za zdravstveno ekologijo. Strokovni delavci proučujejo dejavnike okolja, ki vplivajo na človekovo zdravje, ljudem pa podajajo napotke kako živeti in delati, da bi svoje zdravje ne samo ohranili, ampak ga okrepili in obvarovali.
Osnovna naloga enote zajema sodelovanje pri opravljanju internega nadzora v proizvodnji in prometu z živili.
Opravljamo strokovni nadzor javnih vodooskrbnih sistemov in kopalnih vod ter istočasno svetujemo pri odpravi pomanjkljivosti in izboljšanju higienskega  stanja. Sestavni del storitev je odvzem vzorcev za mikrobiološke in kemične analize.
Laboratorij za sanitarno mikrobiologijo
Osnovna naloga laboratorija za sanitarno mikrobiologijo je opravljanje laboratorijske dejavnosti za potrebe državnih monitoringov in za potrebe uradnega nadzora zdravstvene in veterinarske inšpekcije.
Laboratorij opravlja tudi naloge za zdravstvene in druge javne zavode, za potrebe internega – lastnega nadzora pri proizvodnji in prometu z živili, pri vodooskrbi in v kopališčih ter za ostale individualne naročnike.
Laboratorij za sanitarno mikrobiologijo izvaja mikrobiološka preskušanja živil, pitnih in embaliranih vod, kopalnih vod, površinskih in odpadnih vod,  brisov na snažnost. Za potrebe zdravstvenih zavodov ugotavljamo uspešnost sterilizacije, ter mikrobiološko preskušanje dializnih, demineraliziranih ter uroloških vod, ter preiskave krvi in kirurškega materiala na sterilnost.
Laboratorij za sanitarno kemijo
V kemijskem laboratoriju izvajamo preiskave naslednjih vzorcev:
Pitne vode – Izvajamo redne in občasne analize pitnih vod. Redne analize vzorcev pitnih vod obsegajo manj parametrov, gre za organoleptično ceno vode, meritve pH, elektroprevodnosti in drugih parametrov, ki so pokazatelji fekalnega onesnaženja ali onesnaženja z organskimi snovmi. Pri občasnih analizah iščemo ciljane onesnaževalce, kot so težke kovine, pesticidi, PCB in drugi.
Kopalne vode - Ugotavljamo higiensko ustreznost kopalnih vod.
Odpadne vode - Vršimo monitoring odpadnih vod (vzorčenje, analiza, laboratorijske preiskave, letno poročilo).
Živila - Živila preiskujemo v smislu zdravstvene ustreznosti (kovine, pesticidi, aditivi-konzervansi, barvila,…) in kontroliramo kvaliteto živil ter označbe na njih.
Izdelujemo tudi ocene odpadkov.
Pridobili smo si akreditacijsko listino Slovenske akreditacije za vpeljan sistem kakovosti in akreditacijo nekaterih metod na področju pitnih in odpadnih vod ter živil po standardu SIST EN ISO/IEC 17025. Zato so naši rezultati meritev tudi mednarodno priznani.

vač na
       
Strokovna direktorica zavoda
Tatjana Frelih,   dr.med.,spec.epidemiolog